Måby Park & Hotel

Allmänna Villkor

Hos Måby Park Långtidsparkering parkerar du din bil tryggt, säkert och smidigt. Vi erbjuder en säker långtidsparkering på Arlanda, samtidigt som vi kan tvätta din bil, invändigt och utvändigt, medan du är borta.

Allmänna Villkor

Detta dokument “Sekretesspolicy” (hädanefter kallad “Policy”) är reglerna för att använda / ange ägaren till webbplatsen / (nedan – “vi” och / eller “Administration”) data för Internetanvändare (nedan kallat “du” ” och / eller ” Användare”) som samlats in med hjälp av webbplatsen / ange webbadressen till webbplatsen / (hädanefter kallad “Webbplatsen”).

1. Bearbetade data

1.1. Vi samlar inte in dina personuppgifter med hjälp av webbplatsen.

1.2. All data som samlas in på webbplatsen tillhandahålls och tas emot i en anonymiserad form (hädanefter kallad “anonym data”).

1.3. Anonyma uppgifter inkluderar följande information som inte identifierar dig:
1.3.1. Information som du tillhandahåller om dig själv med hjälp av onlineformulär och programmoduler på webbplatsen, inklusive namn eller telefonnummer och/eller e-postadress.
1.3.2. Data som överförs i anonymiserad form i automatiskt läge, beroende på inställningarna för programvaran du använder.

1.4. Administrationen har rätt att ställa krav på sammansättningen av de opersonliga användardata som samlas in med hjälp av webbplatsen. 1.5. Om viss information inte markeras som obligatorisk, utförs dess tillhandahållande eller avslöjande av Användaren efter eget gottfinnande och på eget initiativ.

1.5. Om viss information inte markeras som obligatorisk, utförs dess tillhandahållande eller avslöjande av Användaren efter eget gottfinnande och på eget initiativ.

1.6. Administrationen verifierar inte riktigheten av de tillhandahållna uppgifterna och huruvida användaren har det nödvändiga samtycket till sin behandling i enlighet med denna policy, i tron att användaren agerar i god tro, försiktigt och gör allt för att hålla sådan information uppdaterad och få alla nödvändiga samtycken till dess användning.

1.7. Du erkänner och accepterar möjligheten att använda programvara från tredje part på webbplatsen, som ett resultat av vilket sådana parter kan ta emot och överföra de uppgifter som anges i punkt 1.3 i anonymiserad form.

1.8. Sammansättningen och villkoren för att samla in anonymiserad data med hjälp av programvara från tredje part bestäms direkt av deras upphovsrättsinnehavare och kan inkludera:

  • webbläsardata (typ, version, cookie);
  • enhetsdata och dess plats;
  • operativsystemsdata (typ, version, skärmupplösning);
  • begära data (tid, referenskälla, IP-adress).

1.9. Administrationen ansvarar inte för proceduren för användning av anonymiserade användardata av tredje part.

2. Syfte med databehandling

2.1. Administrationen använder uppgifterna för följande ändamål:
2.1.1. Behandling av inkommande förfrågningar och kommunikation med Användaren;
2.1.2. Informationstjänster, inklusive distribution av reklam- och informationsmaterial;
2.1.3. Utföra marknadsföring, statistisk och annan forskning;
2.1.4. Inriktning av reklammaterial på webbplatsen.

3. Dataskyddskrav

3.1. Administrationen lagrar data och säkerställer deras skydd mot obehörig åtkomst och distribution i enlighet med interna regler och föreskrifter.

3.2. Konfidentialitet upprätthålls med avseende på mottagna data, förutom när de offentliggörs av användaren, såväl som när teknologier och programvara från tredje part som används på webbplatsen eller inställningarna för programvaran som används av användaren tillhandahåller ett öppet utbyte med dessa personer och/eller andra deltagare och användare av Internet.

3.3. För att förbättra kvaliteten på arbetet har administrationen rätt att lagra loggfiler på de handlingar som utförs av Användaren som en del av användningen av webbplatsen under 1 (Ett) år.

4. Dataöverföring

4.1. Administrationen har rätt att överföra uppgifter till tredje part i följande fall:

  • Användaren har uttryckt sitt samtycke till sådana åtgärder, inklusive fall då Användaren använder inställningarna för den använda programvaran, som inte begränsar tillhandahållandet av viss information;
  • Överföringen är nödvändig som en del av Användarens användning av webbplatsens funktionalitet;
  • Överföringen krävs i enlighet med syftena med databehandlingen;
  • I samband med överföringen av webbplatsen till ägande, användning eller ägande av en sådan tredje part;
  • På begäran av en domstol eller annat auktoriserat statligt organ inom ramen för det förfarande som fastställs i lag;
  • För att skydda administrationens rättigheter och legitima intressen i samband med kränkningar som begås av användaren.

 

5. Ändringar av integritetspolicyn

5.1. Denna policy kan ändras eller sägas upp av administrationen ensidigt utan föregående meddelande till användaren. Den nya versionen av policyn träder i kraft från det ögonblick den publiceras på webbplatsen, om inte annat anges i den nya versionen av policyn.