AVBOKNINGSREGLER – HOTELL

Bokningen kan av- eller ombokad fram till kl 18:00, 3 dagar innan ankomst. Av- eller ombokningar därefter medför full debitering av ej ombokningsbara nätter.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vi på Måby park & hotell behandlar personuppgifter. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Vi använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla,bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant. Denna Integritetspolicy reglerar vår behandling av Personuppgifter för hur vi behandlar Personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster eller som vi samlar in om dig. Ändringar i dessa nu ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på vår webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att vi får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Vid bokning När du bokar dig hos oss lämnar du viss information om dig själv. Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi använder informationen för att kunna identifiera dig som boende hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part. Vidare använder vi dina uppgifter för viss analys-, och statistiska ändamål. Vid besök på hemsida Måby park & hotell kan spara din IP-adress, vad du själv publicerar på Internet via exempelvis sociala medier, sökningar du gör via sökmotor på Internet, vilken hemsida du kommer ifrån, vilken hemsida du går till efter besök samt vilka val som görs och vilken typ av information och vilka evenemang du visar intresse för. Även information av demografisk och geografisk typ kan komma att sparas. Uppgifter du själv anger vid kontakt med Måby park & hotell Du kan förse Måby park & hotell med uppgifter vid skapande av konto, val av inställningar eller tjänster, bokning av rum eller parkeringsplats på Internet, telefonkontakt, vid kontakt med Måby park & hotell via webbformulär eller e-post etc. Uppgifter om dina preferenser och användande Hämtas genom så kallade cookies eller beacons placerade av oss eller placerade där av tredje part. Måby park & hotell kan även inhämta sådan information hos sociala nätverk eller annan tredje part såsom annonsnätverk eller nyhetsbrevsleverantör.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig Kunna erbjuda högre servicenivå persondokumentation i händelse av olycksfall SMS eller annan typ av information som du önskar. HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER Måby park & hotell sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Användning av Måby park & hotells webbplats Genom att använda vår webbplats accepterar du att vi aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via vår webbplats. För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att vi lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Vi förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat. Måby park & hotell kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring, uppdatering av dina uppgifter. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt oss. Vi behandlar alla personuppgifter med största försiktighet. Måby park & hotell kan lämna ut Personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Måby park & hotell få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till oss genom att du antingen skickar e-post till info@mabypark.se eller per brev till: Måby park ab Box 2039 19502 Märsta

ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Måby park & hotell samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Tjänster du använder. Vi använder Personuppgifter för att 1. bearbeta dina bokningar och beställningar av Tjänsterna. 2. kontakta dig via t.ex. SMS eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse. 3. diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning. 4. individualisera kommunikationen med dig avseende våra tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra tjänster. 5. analysera statistik och användarbeteenden rörande våra tjänster. Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att vi inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta oss på följande adress: info@mabypark.se Observera dock att även om samtycke återkallas kan vi med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal. Vi använder oss också av personifiering i vår kommunikation via sociala medier och webannonsering på andra webbplatser. För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Läs mer om vår cookiepolicy.

INSAMLING AV DATA VID BOKNING VIA EN ONLINE TRAVEL AGENCY (OTA)

När du bokar ett hotell via en online Travel Agency, så som Boookings.com eller hotels.com (digital partner) lämnar du dina personuppgifter till dem. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy. När en bokning är genomförd genom en OTA skickar de vissa personuppgifter till respektive hotell för att bekräfta att bokningen är gjord. När du bokar genom en resebyrå lämnar du själv dina personuppgifter till resebyrån och samtycker till att resebyrån behandlar dessa i sin verksamhet. Resebyrån kan därför identifiera dig t.ex. med hjälp av ditt bokningsnummer. Vi ansvarar inte för respektive aktörers hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till dessa.

UTSKICK AV INFORMATION

När du gjort en bokning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress som du lämnat i samband med bokning. Inför och under vistelsen kan vi komma att skicka ut information via SMS till det mobilnummer som har angetts i samband med bokning. Det kan t.ex. vara uppgifter som hjälper oss att anpassa vår shuttleservice.

LAGRINGSTIDER

Måby park & hotell sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. Vi gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att vi raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av Personuppgifterna inte längre föreligger.

TEKNISKA/ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER FÖR SÄKER BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Måby park & hotell vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur vi arbetar med dataskyddsförordningen kan ni kontakta oss på info@mabypark.se. Länkar Länkar till webbplatser tillhörande tredje man kan förekomma på den här webbplatsen. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna vår webbplats. Vi har inget inflytande över dessa webbplatser och ansvarar inte för materialet på dem. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn på sådana webbplatser innan du lämnar ut någon information om dig själv. Säkerhet All information om dina kredit- eller betalkortsnummer, giltighetstid och personlig information som du uppger i samband med transaktioner kommer att användas av Måby park & hotell eller av andra på våra vägnar, för att behandla transaktionen. Du är införstådd med att sådan personlig identifierbar information kommer att behandlas av oss, och om en samarbetspartner till oss är inblandad, kommer denna data att behandlas av en sådan leverantör enligt vad som beskrivs i den leverantörens integritetspolicy. Du accepterar att vi inte är ansvariga för insamling av information eller integritetshanteringen hos dessa leverantörer eller någon annan tredje part. Du samtycker till att all information du tillhandahåller när du gör bokningar eller köp eller begär tjänster kommer att vara korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker till att betala alla avgifter du ådrar dig eller andra användare av ditt konto ådrar sig och att betalning med kreditkort eller andra typer av betalningsformer dras enligt det pris/de priser som gällde vid tidpunkten för sådana inköp. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående varning, ändra beskrivningar/bilder av, eller referenser till produkter eller tjänster på denna webbplats, att begränsa antal/tillgänglighet av de produkter eller tjänster som kan beställas, och/eller vägra försäljning till dig. Vi vill även påpeka att beskrivningar, bilder eller referenser till produkter eller tjänster från tredje part inte nödvändigtvis innebär att sådana produkter stöds eller rekommenderas av oss. Även om vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda din personliga information kan vi inte garantera säkerheten för den information du lämnar ut när du är uppkopplad. Tillgängligheten till den här webbplatsen Vanligtvis är denna webbplats tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi förbehåller oss dock rätten att kunna göra denna webbplats otillgänglig oavsett anledning (handlar dock oftast om uppdateringar). Vi kan inte hållas ansvariga för eventuell skada, förlust som uppstår i samband med tekniskt fel, avbrott, avstängning eller borttagande av denna webbplats. Force Majeure Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt villkoren i denna text, om underlåtenheten har sin grund i orsaker utanför dess rimliga kontroll, såsom (men inte begränsat till) åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. Övrigt Vi polisanmäler alla bedrägerier och dataintrång samt försök till sådana. Vi förbehåller oss rätten att neka eller häva ditt köp i det fall vi har skäl att misstänka bedrägerier, dataintrång och/eller annan sorts missbruk av vår webbplats.

Den här sidan publicerades 2018-05-01